photo

SELF SERVICE CAR WASH

Головна / Умови договору

Умови договору

1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСПА» (далі за текстом – Продавець) публікує даний договір, що є публічним договором-офертою (далі за текстом – Договір) і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів (послуг), представлених на автомийці, на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі за текстом – Покупець).

1.2. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі — ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт здійснення Покупцем замовлення в письмовій формі (через сайт або електрону пошту) та отримання даного замовлення послуги Продавцем є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

2. Терміни та визначення

В даному Договорі, якщо зміст на потребує іншого, нижче приведені терміни мають наступне значення: «Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на умовах, що існують і зазначених в Договорі. «Акцепт» - повне та безумовне прийняття Покупцем умов Публічної оферти Продавця, викладеної в цьому Договорі. «Товар (послуга)» - перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця.

У відповідності до законодавства України, засіб для представлення товару, роботи чи послуги шляхом укладення електронної угоди. «Продавець» - компанія, що реалізує товари, представлені на інтернет-сайті. «Покупець» - фізична особа, що досягла повноліття, або юридична особа, що вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в договорі. «Сторони» - Продавець та Покупець. «Замовлення» - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця. «Сайт» - веб-сторінка Продавця https://samwash.ua/

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов'язується надавати послуги з миття автотранспортних засобів Замовника відповідно до Правил надання послуг з миття автотранспортних засобів, затверджених Виконавцем, а Замовник зобов'язується приймати та оплачувати надані послуги, на умовах, встановлених цим Договором.

Послуги з миття кожного конкретного автотранспортного засобу Замовника є належним чином наданими Виконавцем з моменту завершення виконання надання послуги і прийняття представником Замовника .

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає послуги з миття автотранспорту Замовника за адресою: м. Стий, вул.Промислова,1а.

4.2. Замовник надає транспортні засоби для надання Виконавцем послуг у порядку черговості і не має пріоритету в черзі перед третіми особами.

4.3. Надання послуг з миття автотранспорту Замовника проводиться відповідно до обраного представником Замовника переліку послуг.

4.4. Замовник зобов'язаний користуватися послугами автомийки Виконавця в суворій відповідності з Правилами надання послуг з миття автотранспортних засобів, затверджених Виконавцем.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5.1. Протягом 3-х робочих днів після укладення договору, Замовник передплачує аванс за послуги .

5.2.Після використання авансу, Замовник має право поповнити авансову оплату, або провести оплату повністю.

5.3. Виконавець має право призупинити надання послуг при відсутності оплати Замовником.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Виконавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань в рамках цього Договору тільки за наявності вини.

6.3. Замовник несе відповідальність за заподіяння будь-якого збитку Виконавцеві. Замовник також відповідає в зазначених межах за дії третіх осіб, які отримали у володіння транспортні засоби Замовника і скористалися послугами з миття автотранспорту. У разі заподіяння шкоди майну Виконавця факт заподіяння шкоди фіксується за участю співробітників органів Міністерства внутрішніх справ України або за допомогою засобів системи відеоспостереження, встановлених на автоматичній мийці Виконавця.

7. Права і обов’язки Сторін.

7.1. Згідно цього Договору Продавець бере на себе зобов’язання продати Товари, запропоновані до продажу на Сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлені ним Товари.

7.2. Даний Договір поширюється на всі Товари, продемонстровані на Сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.

7.3. Продавець зобов’язується: – продавати Товари, передбачені умовами цього Договору; – забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів; – надавати консультації з питань користування Сайтом та оформлення Замовлення.

7.4. Продавець має право: – відмовити у продажі та/або передачі замовлених Товарів у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до цього Договору; – вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку; – вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд; – залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем; – змінювати умови та/або строк доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону.

7.5. Покупець зобов’язується: – дотримуватись умов цього Договору; – прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця; – оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання; – перевірити кількість та найменування замовлених Товарів при їх отриманні.

7.6. Покупець має право вимагати від Продавця продажу Товарів у відповідності до умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Виконавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань в рамках цього Договору тільки за наявності вини.

8.3. Замовник несе відповідальність за заподіяння будь-якого збитку Виконавцеві. Замовник також відповідає в зазначених межах за дії третіх осіб, які отримали у володіння транспортні засоби Замовника і скористалися послугами з миття автотранспорту. У разі заподіяння шкоди майну Виконавця факт заподіяння шкоди фіксується за участю співробітників органів Міністерства внутрішніх справ України або за допомогою засобів системи відеоспостереження, встановлених на автоматичній мийці Виконавця.

9. Порядок вирішення спорів.

9.1.Всі розбіжності, що можуть виникнути в процесі виконання Сторонами умов цього Договору, вирішуються шляхом проведення перемовин.

9.2. У випадку недосягнення згоди по спірному питанню в процесі проведення перемовин, спір підлягає вирішенню відповідно до чинного в Україні законодавства.

10. Конфіденційність та захист інформації

10.1. Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (ім’я, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупців зберігаються в базі даних Продавця. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов даної оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.

10.2. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказаною на Сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення та етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

10.3. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

11. Термін дії Договору

11.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення замовлення Покупцем та підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.

11.2. Договір діє до повного виконання Сторонами всіх умов цього Договору.

12. Форс-мажорні обставини

12.1. Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо таке невиконання зобов’язань являється наслідком обставин непоборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця.

До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, затори на дорогах тощо.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Відносини Сторін за цим Договором в частині, не врегульованій цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

13.2 Якщо до закінчення терміну дії договору жодна із сторін не заявить про його розірвання, то договір вважається продовженим ще на один рік на тих же умовах.

13.3 Будь-які зміни та (або) доповнення до цього договору дійсні і мають юридичну силу, в разі їх належного оформлення в двосторонньому порядку в письмовій формі.

13.4 Спірні питання, що виникають при укладанні, виконанні, зміні чи розірвання договору, сторони будуть вирішувати шляхом переговорів. При не досягненні згоди, суперечки розглядаються в Господарському суді України.

13.5 Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

14. Додаткові умови

14.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір та додатки до нього, що є невід’ємною частиною Договору, і публікувати такі зміни на Сайті.

14.2. Сайт може бути тимчасово, частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

14.3. З усіх питань, що не передбачені даним Договором, Сторони керуються чинним в Україні законодавством.

14.4. Оформляючи замовлення, незалежно від способу оформлення (на даному Сайті, за допомогою електронної пошти, мобільного повідомлення тощо) Покупець підтверджує наступне: Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх у повній мірі. Моментом акцепту даного договору вважається оформлення Замовлення Покупцем. В разі, якщо Покупець не згідний з умовами даного Договору, він не має права здійснювати замовлення; Покупець ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Товарів, умовами їх оплати та доставки, іншими умовами купівлі-продажу Товарів, зазначеними на Сайті.

14.5. Відмова від замовлення після його підтвердження не допускається.

14.6. Договір вважається укладеним з моменту оформлення Замовлення.